top of page
  • nprcpsu

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม


สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต

นายทรรษไนย แหวนเงิน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษาในสังกัดศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

และสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ


สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต

และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน

ดู 9 ครั้ง

Comments


bottom of page