top of page
  • nprcpsu

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุทธิวรรณ วุ่นหนู ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ชมเชย ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2565


ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุทธิวรรณ วุ่นหนู สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษาในสังกัดศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ชมเชย ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2565 กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ


ชื่อวิทยานิพนธ์ ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมจากซิลเวอร์นาโนที่สังเคราะห์โดยใช้สารสกัดจากใบยูคาลิปตัสที่มีฤทธิ์ต้านการติดเชื้อและยับยั้งปัจจัยก่อความรุนแรงของเชื้อสำหรับใช้รักษาการติดเชื้อจุลินทรีย์


โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัยและ รองศาสตราจารย์นัฏฐา แก้วนพรัตน์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์


สถานวิจัยขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา และอาจารย์ทุกท่านที่ได้รับรางวัลค่ะ

ดู 21 ครั้ง

Comments


bottom of page