top of page
  • nprcpsu

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมใจจัดงาน วันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2565 เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล


เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม งานวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2565 ณ ห้อง BSc3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เพื่อเชิดซูเกียรติและแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรที่ได้สร้างชื่อเสียงในระดับคณะ/มหาวิทยาลัยฯ/ชาติ/นานาชาติ และผู้ที่ใด้รับความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ตนเอง โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ ประธานในพิธี พร้อม รองศาสตราจารย์ ดร. อุราพร วงศ์วัชรานนท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวิทยาศาสตร์สุขภาพ


ซึ่งมีผู้อำนวยการ และอาจารย์ปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ ที่ได้รับรางวัล โดยขอแสดงความยินดีกับ ศ.เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับรางวัล

- มีผลงาน World Scientist and University Rankings 2022 และ 2023 อันดับที่ 1 ระดับประเทศ

- รางวัลศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น วช. ประจำปี 2564

- ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประจำปี 2565


และขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุภากิจ เภาเสน อาจารย์ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับรางวัล

- รางวัลชมเชย แบบบรรยายกลุ่มผลงาน ประเภทนวัตกรรม เรื่อง นวัตกรรมแผ่นกาวยางพาราติดผิวหนังที่มีสารสกัดปูดเบญกานีเป็นองค์ประกอบเพื่อป้องกันแผลติดเชื้อ


ศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยค่ะ

ขอบคุณภาพ และสามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ ยังลิงก์ https://www.sci.psu.ac.th/news/2022ดู 4 ครั้ง

Comentários


bottom of page