top of page

2022

Smart Rubber Product Champion

สถานวิจัย ฯ ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท ทีม Sci & Innova ผลงงานคือ ผลิตภัณฑ์ เบญญาแพช (BENYA PATCHES)
แผ่นกาวยางติดผิวหนังป้องกันแผลติดเชื้อ วันที่ 25 กันยายน 2564 จัดโดยการยางแห่งประเทศไทยและสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564
สุดยอดผลิตภัณฑ์ยางพาราของประเทศ ประจำปี 2564 "Smart Rubber Product Champion"
จัดโดยการยางแห่งประเทศไทยและสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

bottom of page