top of page
Year 2022

1. ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ปฏิมาพร ปลอดภัย
สูตรสำเร็จสารสกัดใบสายหยุดในรูปแบบไมโครอิมัลชั่นและกรรมวิธีการผลิตสูตรสำเร็จดังกล่าว
สิทธิบัตรไทย เลขที่สิทธิบัตร 86714 (17 กุมภาพันธ์ 2565-3 กันยายน 2575)

2. รสธร สุนทรัช ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย พจนีย์ ศรีมาโนชญ์ บุปผา อาชะนะจันทร์

รีคอมบิแนนท์โปรตีนดีพอลิเมอเรสจากแบคเทอริโอเฟจที่ยับยั้งเชื้อก่อโรคปอดอักเสบ

อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่คำขอ 2203001940     วันที่ยื่นคำขอ 4 สิงหาคม 2565

3. สุภากิจ เภาเสน ศิวาพร บิลหมัน ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย

องค์ประกอบของซีรัมกล้วยนาโนทองคำลดเลือนฝ้า

อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่คำขอ 2203000165     วันที่ยื่นคำขอ 14 มิถุนายน 2565

4. จิรัฐ มีเสน ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ชญานีย์ หนูศักดิ์ เด่นนภา โสตถิพันธุ์ 
Silไฮโดรเจลผสมระหว่างเซริซินและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่บรรจุยาปฏิชีวนะกลุ่มฟลูออโรควิโนโลน

อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่คำขอ 2203001424     วันที่ยื่นคำขอ 8 มิถุนายน 2565

5. ฉลองรัฐ แดงงาม ศักรินทร์ เหล่ทองคำ ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ภัทราวดี ไม้จันทร์

กรรมวิธีการเคลือนท่อสายสวนปัสสาวะด้วยอนุภาคซิลเวอร์นาโนแบบขั้นตอนเดียว

อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่คำขอ 2203001336      วันยื่นคำขอ 1 มิถุนายน 2565

6. ศิวาพร บิลหมัน สุภากิจ เภาเสน ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย

องค์ประกอบของซีรัมบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดผลกล้วย

อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่คำขอ 2203000803     วันที่ยื่นคำขอ 1 เมษายน 2565

7. สุทธิวรรณ วุ่นหนู ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย สุภากิจ เภาเสน ทรรษไนย แหวนเงิน

เจลสมุนไพรทำความสะอาดมือที่มีสารสกัดปูดเบญกานีเป็นองค์ประกอบเพื่อยับบั้งเชื้อจุลินทรีย์ และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่คำขอ 2203000723     วันที่ยื่นคำขอ 23 มีนาคม 2565

8. รสธร สุนทรัช ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย พจนีย์ ศรีมาโนชญ์ บุปผา อาชะนะจันทร์

รีคอมบิแนนท์โปรตีนเอนโดไลซินจากแบคเทอริโอเฟจที่ทำลายเชื้อที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ

วันที่ยื่นคำขอ 2565

9. ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ศิวพงศ์ เลื่อนราม สุภากิจ เภาเสน ศิริลักษณ์ วรรณบวร
Pกรรมวิธีการผลิตไฮโดรเจลที่มีสารสกัดปูดเบญกานีเป็นองค์ประกอบและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าวสำหรับรักษา

และป้องกันการติดเชื้อจุลินทรีย์ในแผลเรื้อรัง

วันที่ยื่นคำขอ 2565

10. ภัทราวดี ไม้จันทร์ สิริญญา จันทรักษ์ ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย
กรรมวิธีการรเตรียมแผ่นไฮโดรเจลเพื่อเป็นวัสดุนำส่งยาหรือสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสำหรับการใช้ประโยชน์ด้านเวชสำอางผิวหนัง

และเภสัชกรรม

bottom of page