top of page

ประวัติความเป็นมา

Picture1 (1).jpg
ดาวน์โหลด.png

        สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (NPRCoE) มีเป้าหมายหลักเพื่อที่จะดำเนินงานวิจัยต่อเนื่องจากสถานวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มีการขยายการรวมกลุ่มนักวิจัยหลักจากภาควิชาเคมี ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีวเคมี ภาควิชาสรีรวิทยาในคณะวิทยาศาสตร์ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยเพิ่มเติมนักวิจัยจากคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะการแพทย์แผนไทย เพื่อที่จะสามารถสร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการได้ครบวงจรซึ่งจะนำไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงคลินิกและเชิงพาณิชย์ได้ ปัจจุบันมีคณาจารย์ จำนวน 12 คน นักวิจัยหลังปริญญาเอก จำนวน 3 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 18 คน มีการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการทำงานวิจัยร่วมกับเครือข่ายวิจัยต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเครือข่ายวิจัยจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ จากความร่วมมือของนักวิจัยในหลากสาขาวิชา ส่งผลให้เกิดการพัฒนาบุคลากรในเชิงกว้าง ทั้งระดับอาจารย์และบัณฑิตศึกษา การเพิ่มจำนวนผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้กับอุตสาหกรรมในประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางในการทำวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของภูมิภาค ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะในการแข่งขันกับนานาชาติ

bottom of page